Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne terajšok.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky terajsok.sk“) je spoločnosť Trenčiansky terajšok s.r.o., IČO: 51641216, DIČ: 2120763293, IČ DPH: SK2120763293, so sídlom: Mierové nám. 4, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresný súd Trenčín, Oddiel:Sro

Vložka číslo:36280/R, e-mailová adresa: redakcia (zavináč) terajsok.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok terajsok.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok terajsok.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok terajsok.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II.

Obsah a použitie webových stránok terajsok.sk

Používateľ sa zaväzuje svojim obsahom neporušovať slovenské právo a/alebo práva tretích osôb. Používateľ sa predovšetkým zaväzuje, že nebude nahrávať žiadny nemorálny, osobný, konkurenčný alebo hanlivý, rasistický, násilný, výhražný, pornografický alebo obscénny obsah a bude chrániť autorské práva, ochranné známky a iné práva tretích strán.

Okrem toho sa používateľ zdrží nahrávania obsahu, ktorý je irelevantný alebo nesúvisí s komentovaným obsahom alebo reklamou resp. obsahovať obsah podobný reklame.

Redakcia si vyhradzuje právo komentáre bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia nezverejniť a úplne alebo čiastočne ich vymazať alebo zmazať. na skrátenie a zablokovanie účtu používateľa.

Akýkoľvek obsah, ktorý je nahraný, je verejne prístupný a môže byť redakčne použitý a publikovaný prevádzkovateľom (vrátane používateľského mena). Publikovaný obsah používateľov možno nájsť vo vyhľadávačoch; prevádzkovateľom nemá žiadny vplyv na mazanie obsahu vo vyhľadávačoch.

Udelenie práv

Používateľ zabezpečuje, že má všetky práva k obsahu, ktorý nahral, ​​a že má súhlas všetkých spoluautorov a ostatných prispievateľov.

Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi časovo, priestorovo a objektívne neobmedzené, nevýlučné právo na používanie a spracovanie ním nahraného obsahu. Obsah môže byť zverejnený aj na webových stránkach a aplikáciách tretích strán.

Výnimka

Používateľ zbavuje prevádzkovateľa a jeho orgánov a zamestnancov akýchkoľvek právnych sporov, nárokov na náhradu škody a iných súdnych sporov a nárokov, ktoré tretie strany iniciujú alebo uplatňujú v súvislosti s obsahom alebo správaním používateľa, vrátane súvisiacich súdnych a súdnych nákladov.

Práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa digitálnych ponúk

Všetky značky, názvy, logá, obrázky, fotografie, grafika, dizajn, obsah, texty (vrátane reklám), rozloženia, softvér a iné materiály, ktoré sú v nich použité, patria prevádzkovateľovi alebo oprávneným tretím stranám. (úplná alebo čiastočná) reprodukcia, prenos (elektronicky alebo inými prostriedkami), úprava, prepojenie (vrátane rámcovania) alebo použitie takýchto prvkov na verejné alebo komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný iba za priame škody vyplývajúce z úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Zodpovednosť prevádzkovateľa za priame škody v prípade ľahkej nedbanlivosti alebo za nepriame škody (napríklad ušlý zisk) – bez ohľadu na právny dôvod – je vylúčená, s výhradou kogentných zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že obsah digitálnych ponúk prevádzkovateľa bude v čase zverejnenia správny; nemožno však poskytnúť žiadne uistenie alebo záruku, pokiaľ ide o úplnosť, správnosť alebo spoľahlivosť obsahu.

Okrem toho prevádzkovateľ nezaručuje funkčnosť digitálnych ponúk, neprerušovanú a stálu dostupnosť digitálnych ponúk ani úplnú a správnu reprodukciu obsahu. To platí najmä pre obsah používateľov.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu dát alebo za chyby, ktoré nespadajú do oblasti jeho zodpovednosti, a to za chyby spôsobené prevádzkovateľmi telekomunikačných služieb, poskytovateľmi prístupu a hostingu a pod., ako aj za technickú poruchu alebo malvér, najmä malvér. .

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia čiastočne obmedziť alebo úplne vypnúť digitálne ponuky. Akákoľvek zodpovednosť v tejto súvislosti je v plnom rozsahu vylúčená a nároky používateľov sú vylúčené, najmä pokiaľ ide o vrátenie poplatku za predplatné, uvoľnenie používateľského obsahu a/alebo náhradu.

Digitálne ponuky prevádzkovateľa môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo ponuky tretích strán. Tieto stránky nie sú prevádzkované ani monitorované prevádzkovateľom. 

Prevádzkovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a fungovanie prepojených webových stránok alebo ponúk.

Platnosť

Neúčinnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na zostávajúcu účinnosť týchto podmienok používania.

Zmeny Podmienok používania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. Používatelia budú informovaní o zmenených podmienkach používania oznámením na vhodnom mieste digitálnych ponúk. Nová verzia podmienok používania platí od zverejnenia.

Následné zmeny podmienok používania sa považujú za schválené používateľom, ak používateľ písomne ​​nevznesie námietky proti novým podmienkam používania do 14 dní od oboznámenia sa so zmenenými podmienkami používania.

Pokračovaním v používaní digitálnej ponuky používateľ súhlasí s príslušnými podmienkami používania.

Čl. III.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie tejto webovej stránky sa týkajú spracúvania osobných údajov https://terajsok.sk/gdpr/

Čl. IV.

 Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach terajsok.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 29. 11. 2021.