V zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii Trenčiansky terajšok s.r.o., Mierové nám. 4, Trenčín 911 01, IČO: 51 641 216, DIČ: 2120763293, IČ DPH: SK2120763293. S otázkami ochrany osobných údajov sa na nás ako na prevádzkovateľa môžete kedykoľvek obrátiť:

 • – poštou alebo osobne na adrese: Trenčiansky terajšok s.r.o., Mierové nám. 4, Trenčín 911 01.
 • – e-mailom na elektronickej adrese: redakcia@terajsok.sk.
 • – telefonicky na č. Tel.: 0908 727 395.

2. Ako osobné údaje spracúvame

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný aj:

 • – samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu.
 • – právnym základom, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať.
 • – rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.
 • – rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

2.1 Účel spracúvania: Žurnalistická činnosť:

Aby sme mohli informovať verejnosť o spoločenských, kultúrnych, športových, alebo iných udalostiach, spracúvame o dotknutej osobe rôzne osobné údaje, ktorými sú napríklad:

 • – bežné osobné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, vek, profesia, údaje o vzdelaní.
 • – fotografia, videozáznam.
 • – osobitné kategórie osobných údajov – ako napríklad politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie.
2.1.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu je:
 • – výkon žurnalistickej činnosti s cieľom informovať verejnosť masovokomunikačnými prostriedkami o spoločenských, kultúrnych a iných udalostiach, poskytovanie informácií.
 • – spracovanie námetov a návrhov na žurnalistické články alebo príspevky.
 • – riadenie zdrojov informácií, o ktorých je prevádzkovateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.
2.1.2 Právny základ spracúvanie:
 • – čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa – informovanie verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
 • – čl. 6 ods. 1 písm c) všeobecného nariadenia, v zmysle ktorého má prevádzkovateľ zákonnú povinnosť chrániť zdroj a obsah informácií (§15 c zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách).
 • – čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa – informovanie verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
 • – čl. 6 ods. 1 písm c) všeobecného nariadenia, v zmysle ktorého má prevádzkovateľ zákonnú povinnosť chrániť zdroj a obsah informácií (§15 c zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách).
2.1.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Keďže osobné údaje sú spracúvané za účelom informovania verejnosti, a to ich zverejnením, sú sprístupňované neobmedzenému okruhu príjemcov.

K šíreniu informáciu prevádzkovateľ využíva služby:

 • – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
 • – Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Írsko.
2.1.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje budeme uchovávať do naplnenia účelu spracúvania, ktorým je informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, resp. do uplatnenia dôvodnej námietky dotknutej osoby.

2.2 Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov
2.2.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • – overovanie správnosti poskytnutých osobných údajov z verejne dostupných zdrojov (napríklad orsr.sk, zrsr.sk).
 • – oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
 • – evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v našom informačnom systéme.
 • – manažment dopytov, komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a zákazníkmi.
 • – vypracovanie cenových ponúk (napríklad v súvislosti s poskytnutím reklamného priestoru).
 • – evidencia obchodných zmlúv (nákup a predaj).
 • – poskytovanie alebo zverejňovanie osobných údajov zamestnancov v súvislosti s plnením ich pracovných povinností.
2.2.2 Právny základ spracúvania:
 • – čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme splniť naše zákonné povinnosti.
 • – čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.
2.2.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Okrem vzájomnej komunikácie neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

2.2.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov pre evidencie obchodných zmlúv a cenových dohôd s inými subjektami; 5 rokov pre manažment dopytov a vzájomnú komunikáciu.

2.3 Účel spracúvania: Newsletter:

Aby sme dotknutú osobu (príjemcu newslettra) mohli informovať o najnovších správach, novinkách a akciách, budeme o nej spracúvať emailovú adresu, meno a priezvisko.

2.3.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • – informovanie o najnovších správach prostredníctvom newslettra.
 • – marketingová komunikácia, podpora predajnosti (reklamného priestoru a pod.).
 • – zasielanie emailových správ o akciách, novinkách, informáciách o produktoch.
2.3.2 Právny základ spracúvania:
 • – Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas dotknutej osoby (ktorý vyjadruje napríklad vložením svojej emailovej adresy do políčka pre prihlásenie sa k odberu informácií). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • – Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
2.3.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s technickým poskytovateľom služby Mailchimp, ktorým je The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. Keďže poskytovateľ služby sídli v Spojených štátoch amerických, osobné údaje budú predmetom cezhraničného prenosu do tretej krajiny, a to vzhľadom na sídlo poskytovateľa služby Mailchimpu. Prenos údajov prebieha v režime bezpečného štítu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

2.3.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti udeleného súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

2.4 Účel spracúvania: Agenda uchádzačov o zamestnanie:

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napríklad keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku alebo po obsadení pracovnej pozície) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas.

2.4.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • Získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).
 • Realizácia pracovného pohovoru (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s uchádzačom).
 • Uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní).
2.4.2 Právny základ spracúvania:
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
2.4.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

2.4.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania. V prípade, že nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním, budeme vaše osobné údaje uchovávať 1 rok.

2.5 Účel spracúvania: Účtovná agenda:

Za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt.

2.5.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • Riadenie faktúr (dodávateľsko – odberateľské).
 • Spracovanie ostatných daňových a účtovných dokladov.
2.5.2 Právny základ spracúvania:
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, bez spracovania osobných údajov si nemôžeme plniť svoje zákonné povinnosti.
2.5.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

K spracovaniu osobných údajov využívame služby nášho zmluvného dodávateľa, ktorým je Janka Jantošovičová, IČO: 41130839.

2.5.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov.

2.6 Účel spracúvania: Súťaže:

V rámci realizácie rôznych súťaží spracúvame o dotknutej osobe, ktorou je účastník súťaže (fyzická osoba staršia ako 18 rokov) tieto osobné údaje: meno, priezvisko, mesto, e-mailová adresa.

2.6.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • Získavanie osobných údajov účastníkov súťaže, a to registráciou do súťaže (napríklad účastníkom súťaže vyplnený online formulár umiestnený na našej webovej stránke, kde uvedie svoje meno, priezvisko a emailovú adresu).
 • Žrebovanie výhercov.
 • Vyhlásenie výhercov, a to zverejnením ich údajov, ktorými sú napríklad: meno, priezvisko a adresa.
 • Komunikácia s výhercami a zaslanie výhry (v závislosti od charakteru výhry v súťaži spracúvame aj číslo bankového účtu výhercu, a to z dôvodu zaslania finančnej výhry podpis a adresa výhercu).
2.6.2 Právny základ spracúvania:
 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby (účastníka súťaže). Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
2.6.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:

Osobné údaje spracúvame v spolupráci s poskytovateľom nášho webhostingu – spoločnosti WebSupport, s.r.o., Bratislava. Osobné údaje výhercov zverejníme aj s využitím služieb sociálnych sietí, ktorých poskytovateľmi sú:

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, Írsko.

Z dôvodu využívania služieb niektorých poskytovateľov, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín. Mechanizmus bezpečnostných opatrení, ktoré poskytujú dotknutým osobám dostatočné garancie pre bezpečnosť ich osobných údajov uplatňujeme pristúpením k štandardným zmluvným doložkám.

2.6.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

Osobné údaje všetkých účastníkov súťaže budeme spracúvať počas doby trvania súťaže, resp. do odvolania poskytnutého súhlasu. Osobné údaje výhercov budú v nevyhnutnom rozsahu súčasťou našej účtovnej agendy.

2.7 Účel spracúvania: Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook:

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. Spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky (http://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača, alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. Cookies. Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou. Tieto zostávajú aktívne počas dvoch
rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime „bezpečného štítu“ (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies (https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/).

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu http://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/businesstools).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim užívateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

2.8 Ďalšie používanie cookies na našich stránkach:

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Okrem našich vlastných cookies využívame aj cookies Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého analyzujeme návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach“ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nedovolí ukladanie cookies. V tomto prípade vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

3. Vaše práva a ako si ich uplatniť

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • – vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • – vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • – vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • – vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • – namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • – vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených
kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. To znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).