Pavol Konštiak, Author at Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Z toho v lehote splatnosti je 3 572 tis. eur, po lehote splatnosti to bude 13 272 tis. eur. Dlh nemocnice voči dodávateľom po lehote splatnosti je 509 tis. eur a voči Sociálnej poisťovni 12 763 tis. eur. Štát plánuje oddlžovanie zdravotníckych zariadení. 

Oddlžovanie nemocnici pomôže

Nemocnice sa môžu uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva na základe schváleného materiálu k oddlženiu pristúpilo k podpisom mandátnych zmlúv so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa oddlženia, k realizácii záverečnej fázy procesu oddlženia zdravotníckych zariadení. Toto by považskobystrickej nemocnici mohlo ako tak pomôcť. „Oddlžovanie pomôže NsP Považská Bystrica vyriešiť záväzky voči Sociálnej poisťovni. Považskobystrická nemocnica realizuje rôzne opatrenia zamerané na zvýšenie výnosov, či už z hlavnej alebo podnikateľskej činnosti,“ povedala pre terajsok.sk hovorkyňa Lenka Kukučková z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice. 

Za najväčší problém nemocnica považuje, že nie sú kompenzované náklady na mzdy, energie, lieky a výnosy zo zdravotných poisťovní nezohľadňujú ekonomicky oprávnené náklady. To je hlavnou príčinou zadlžovania nemocnice. „Do oddlžovania boli prihlásené záväzky voči Sociálnej poisťovni vo výške 6 794,4 tis. eur,“ podotkla hovorkyňa. 

Najviac dlhujú poisťovni

Najvyšší dlh eviduje považskobystrická nemocnica voči Sociálnej poisťovni. Príčinou zadlžovania je každoročný výrazný nárast osobných nákladov, ktoré nie sú kompenzované v cenách za výkony zdravotnej starostlivosti. Osobné náklady predstavujú približne 90 percent z celkových výnosov zo zdravotných poisťovní. 

Zlý hospodársky výsledok za posledné dva roky bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu a odložením plánovaných operácií, ktoré nemohli byť preplatené zdravotnými poisťovňami. „Nemocnica Považská Bystrica bola tiež súčasťou systému hospodárskej mobilizácie a plánované operácie boli v týchto nemocniciach zakázané,“ dodala Kukučková. 

Bude nás mať kto liečiť?

Ľudia sa však obávajú, či kvôli dlhom budú v nemocnici vyšetrení. „Každý, kto sa borí s financiami, zatvára svoje brány obchodov a fabrík. Bojím sa, že nás nebude mať kto vyšetriť a budeme musieť za lekárom cestovať aj desiatky či stovky kilometrov,“ vraví obyvateľka Považskej Bystrice pani Mária. Či ju bude mať kto vyšetriť, o to sa nemusí obávať. „Nemocnica v žiadnom prípade nebude obmedzovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Práve naopak, snaží sa rozšíriť rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zvýšiť počet hospitalizácií, operácií a celkovo výkonov zdravotnej starostlivosti, realizovať aj tzv. odložené operácie a výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré nebolo možné uskutočniť v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19,“ ubezpečuje Kukučková. Podľa našich informácií, nemocnica v Považskej Bystrici nie je jediná v Trenčianskom kraji, ktorá bojuje s dlhmi. Sú aj viaceré nemocničné zariadenia, ktoré sa chcú z týchto problémov dostať a veria, že nápomocné im bude samotné Ministerstvo zdravotníctva. 

Nové diagnostické centrum

V považskobystrickej nemocnici okrem iného otvorili nové diagnostické centrum, ktoré disponuje modernými diagnostickými prístrojmi, ako sú CT, digitálny RTG prístroj a USG prístroj. Vďaka tomuto modernému vybaveniu sa zlepšila a skvalitnila diagnostika pacientov. Vedenie nemocnice očakáva aj zvýšenie výnosov zo strany zdravotných poisťovní za tieto výkony, čo bude mať aj pozitívny dopad na hospodárenie a ekonomickú situáciu nemocnice. „V pláne je ešte dobudovanie pracoviska magnetickej rezonancie, od ktorého okrem diagnostického prínosu očakávame aj pozitívny ekonomický dopad na hospodárenie nemocnice,“ uzavrela hovorkyňa. 

Veľa ľudí podľa predsedu NR SR Borisa Kollára cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by necestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu účasť vo voľbách. Predseda parlamentu tiež hovorí, že spojením volieb sa šetria financie. „Teraz uvidíme, ako to dopadne,“ odpovedal na otázku, či by sa do budúcna mohli voľby rozdeliť. Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.

Budeme si voliť starostov a primátorov

V komunálnych voľbách si zvolíme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič dostane dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu alebo primátora, druhý na voľbu poslancov. „Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov,“ uviedla pre terajsok.sk hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.  

Financie sú limitované

Výška nákladov na volebnú kampaň je limitovaná. „Kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty,“ vraví hovorkyňa ministerstva. Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja môže najviac minúť 250 tisíc eur, kandidát na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov od 60 001 do 120 000 obyvateľov môže minúť najviac 100 tisíc eur, od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 tisíc eur, od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 tisíc eur, od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 tisíc eur, od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 tisíc eur, od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 tisíc eur, do 2000 obyvateľov najviac 2 tisíc eur. 

Politická strana môže minúť viac

Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa  započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento  kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva. Kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje. Politická strana môže v spojených voľbách na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur bez ohľadu na to, či podala kandidátnu listinu pre jedny voľby alebo pre obe.

Musia mať transparentný účet

Všetky vynaložené finančné prostriedky musia byť riadne zdokladované. Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov, ak chce vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte (tzv. transparentnom účte) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Takisto, ak bude politická strana vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť tiež na transparentnom účte. „Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb,“ prízvukuje Eliášová. Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022. 

Počet obyvateľov obce                     Počet podpisov voličov
              do 50                                                  10     
              51 – 100                                              20     
             101 – 500                                             40     
             501 – 2 000                                         100     
             2 001 – 20 000                                     200     
             20 001 – 100 000                                 500     
             nad 100 000                                       1 000     

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, v ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, v počte 400 podpisov.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v počte 1000 podpisov.

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Časté chyby pri voľbe

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.
„Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur,“ dodáva hovorkyňa rezortu vnútra.

Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Volebné obvody a počet poslancov, ktorý sa v nich má voliť pre voľby do obecného, mestského či miestneho zastupiteľstva sú najneskôr v zákonom stanovenej lehote uverejnené na úradnej tabuli jednotlivých obcí miest, mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Kto môže byť v miestnosti?

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.

Nie všetko môžu

Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov, nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy. Taktiež nemôžu zasahovať do priebehu sčítania hlasov a robiť si fotografické záznamy a videozáznamy zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku predsedom okrskovej volebnej komisie si môžu prítomné osoby robiť poznámky o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, napr. o počte zapísaných voličov, počte voličov, ktorí odovzdali obálku, počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov a pod. Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a orgán činný v trestnom konaní.

Pozorovatelia sledujú priebeh volieb

Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má aj zástupca nezávislého kandidáta. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov nezávislých kandidátov a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami, ktorí prejavili záujem o sledovanie priebehu hlasovania a sčítania hlasov osobitný priestor.
Zástupca nezávislého kandidáta, ktorý prejavil záujem byť prítomný v priebehu hlasovania alebo sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti, oznámi to predsedovi okrskovej volebnej komisie, pričom nie je povinný sa preukázať osobitným písomným poverením.

Zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami nebudú viditeľne označení; môžu sledovať priebeh hlasovania, a sčítania hlasov, nemôžu však zasahovať do priebehu hlasovania ani do sčítania hlasov.

Zástupcu nezávislého kandidáta a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami nemožno z volebnej miestnosti vylúčiť z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.

Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti:

– len v čase, keď hlasuje,

– po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.

Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti, napr. ako pozorovateľ, alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na túto skutočnosť ho okrsková volebná komisia musí upozorniť.

Trenčania a návštevníci mesta sa môžu po meste premiestňovať na elektrických kolobežkách.
Súkromná prepravná spoločnosť rozmiestnila v meste okolo 130 kolobežiek. Podmienkou ich použitia je vek minimálne 18 rokov, aplikácia v mobilnom telefóne, pripojenie na internet a platobná karta.
Pri nástupe zaplatí užívateľ 0,50 eura, potom za každú 1 minútu 0,10 eura. Po krátkej registrácii a zadaní platobných údajov si pomocou aplikácie môžete kolobežku požičať.

Nehody ako na bežiacom páse

V Trenčianskom kraji polícia od začiatku roka eviduje 6 dopravných nehôd s účasťou elektrokolobežiek. Najčastejšími priestupkami je jazda dvoch osôb na jednej elektrokolobežke a tiež jazda na elektrokolobežke pod vplyvom alkoholu. Tolerovaná hranica v obytnej zóne je 0,5 promile. „Kolobežkár pod vplyvom alkoholu môže na mieste dostať, v prípade ak nafúka do 1 promile, pokutu až do výšky 50 eur. Ak nafúka viac, v tom prípade ho bude riešiť správny orgán, a tam sú tie pokuty vyššie,“ podotkla trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Kolobežkár nemôže byť opitý

Až osem kolobežkárov pristihli policajti počas jedneho dňa pri mimoriadnej bezpečnostnej akcie v Trenčíne pod vplyvom alkoholu. Štvorhodinovú dopravnú kontrolu urobili policajti v súvislosti so zhoršujúcou sa dopravno-bezpečnostnou situáciou a nedávnou smrteľnou nehodou na trenčianskej hrádzi. „Zarážajúce je, že osem z nich nafúkalo viac ako jedno promile,“ informovala policajná hovorkyňa.

Nový druh dopravy

Elektrické kolobežky sú na trhu už niekoľko rokov, populárnymi sa však stali až v roku 2018. Práve vtedy ich začali spoločnosti vo veľkom vyrábať a ponúkať mestám ako nový druh mestskej dopravy. S rastúcim počtom využívania kolobežiek však rastie aj počet súvisiacich nehôd, niektoré sú dokonca aj smrteľné. Na chodníkoch predstavujú kolobežky nebezpečenstvo pre chodcov, používateľov invalidných vozíkov, nevidiacich a slabozrakých ľudí. Používanie kolobežiek na cestách bez dostatočnej infraštruktúry je naopak riskantné pre ich užívateľov. „Nemotoroví účastníci – cyklisti, kolobežkári si musia uvedomiť, že patria k najohrozenejším a najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky a prípadný stret s motorovým vozidlom, prípadne pevnou prekážkou, končí vo väčšine prípadov smrťou, alebo ťažkým zranením často aj s trvalými následkami. Preto je potrebné správať sa ohľaduplne a disciplinovane v cestnej premávke a nezabúdať na to, že na ceste nie sú sami,“ uviedla pre terajsok.sk hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová. 

Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd zavinených kolobežkármi patria:

– nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke
– neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam
– odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy
– nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste
– nesprávna jazda po chodníku, cestičke pre chodcov alebo priechodu pre chodcov
– nesprávne prechádzanie cez cestu alebo cez vozovku

Veľký problém predstavuje aj odstavenie kolobežiek doslova kdekoľvek, čím tvoria prekážky pri bežnej chôdzi a prejazde. Problematika jazdy na samovyvažovacom vozidle je upravená v zákone o premávke, kde  sú stanovené podmienky jazdy na takomto vozidle. Táto právna úprava je za súčasného stavu dostačujúca pre bezpečnú a plynulú jazdu v takej miere, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „Apelujeme však na kolobežkárov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, predovšetkým pre vlastnú bezpečnosť. Vodič kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Pokiaľ vodič kolobežky s pomocným motorčekom jazdí po ceste, je povinný dodržiavať rýchlostné limity určené zákonom o cestnej premávke,“ upozorňuje hovorkyňa. 

Policajti si na vás posvietia

Polícia kontroluje dodržiavanie predpisov všetkých účastníkov cestnej premávky dlhodobo. Bezpečnosť dopravy nie je len v rukách Policajného zboru vykonávaním dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ale aj občanov – účastníkov cestnej premávky, ďalej v rukách ministerstva dopravy, vnútra, ale aj ministerstva školstva a ďalších orgánov štátnej správy. Pri jazde na kolobežke je obzvlášť potrebné dbať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a uvedomovať si faktory vplývajúce na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávky, ktorými sú napr. znížená viditeľnosť, hmla, stav cesty, dážď, blato, čo zvyšuje riziko šmyku alebo neskoršieho spozorovania kolobežkára či cyklistu vodičom motorového vozidla. „Všetkým týmto okolnostiam je potrebné prispôsobiť svoju jazdu,“ varuje Bárdyová. 

Treba si naštudovať pravidlá

Každý by mal prispieť vzájomnou ohľaduplnosťou k ochrane vlastného života a zdravia. To znamená, že treba dodržiavať povinnosti účastníka cestnej premávky, tak vodičmi nemotorových vozidiel, ako aj vodičmi motorových vozidiel. Taktiež je dôležité naštudovať si svoje povinnosti ako účastníka cestnej premávky a oboznámiť sa s pravidlami cestnej premávky. Predovšetkým tí cyklisti, chodci a kolobežkári, ktorí nie sú držiteľmi vodičských preukazov a dopravnú výchovu mali možno kedysi dávno na základnej škole, by si mali zákon o cestnej premávke podrobne naštudovať, a tým môžu veľkou mierou prispieť k bezpečnosti svojej i ostatných účastníkov na cestách.

Bezpečnosť však nie je jediným problémom tohto vynálezu. Čoraz častejšie sa zisťuje ich vplyv na životné prostredie. Hoci využívanie zdieľaných modelov v okamihu ich využívania neprodukuje emisie, proces ich výroby, presunu a riadenia vedie k emisiám skleníkových plynov, ktoré sa zvyšujú.

Ohrozujú chodcov

Podľa bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka sú elektrické kolobežky prospešné, ale veľmi nebezpečné. „Na to, aby sa mohli kolobežkári vyblázniť, je porebné pre nich vybudovať trasy. Po chodníkoch kadiaľ jazdia, prechádzajú aj ľudia, viacerí ani nezazvonia a ohrozujú chodcov. Môžu zraziť malé dieťa a tragédia je na svete,“ povedal nám Zábojník. 

Namiesto auta, kolobežka

E-kolobežky sú propagované ako vhodná alternatíva jazdy na krátku vzdialenosť namiesto využitia auta. Vedci sa však obávajú, že používatelia nenahradzujú cestu autom ale vo väčšine prípadov nahradia chôdzu, bicykel alebo hromadnú dopravu. Dokazujú to údaje zozbierané z francúzskych miest, ktoré poukázali na to, že 44 percent miestnych používateľov e-kolobežiek by štandardne zvolili na trasu chôdzu a 30 percent používateľov by sa odviezlo mestskou hromadnou dopravou. Iba štyri percentá by na zvolenú jazdu využilo auto. Cestovné zvyky sa však líšia po celom svete. Rovnaké prieskumy v iných štátoch dosiahli nie štyri percentá, ale aj 30 až 45 percent. 

Zranenie si môžete uplatniť v poisťovni

Ak osoba jazdou na elektrickej kolobežke spôsobí nehodu, resp. zranenie inej osobe, takúto škodu je možné uplatniť z poistenia zodpovednosti v rámci poistenia svojej domácnosti. „Elektrické kolobežky nie je možné poistiť v rámci PZP alebo havarijného poistenia, keďže nie sú dopravným prostriedkom so samostatným evidenčným číslom,“ potvrdila nám hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková, ktorá dodala, že zatiaľ neevidujú nehody spôsobené jazdou na kolobežke iným osobám. „Pokiaľ vodič kolobežky spôsobí jazdou úraz sám sebe, takúto škodu si vie uplatniť v rámci svojho úrazového alebo životného poistenia,“ uzavrela Kanderková. 

Všetky modernejšie kabíny rušňovodiča obsahujú takzvanú GSM – R vysielačku. Práve cez ňu komunikuje rušňovodič s výpravcom. Ak túto techniku rušňovodiči nemajú, komunikujú cez mobilný telefón. „Nie všade je dobrý signál a niekedy sa nedá výpravcovi dovolať. Túto vysielačku by mali mať všetky vlaky, pretože jazdou neohrozujeme len cestujúcich, ale aj seba,“ povedal nám rušňovodič, ktorý na železnici pracuje takmer 15 rokov. 

Nehoda sa nemusela stať

Hovorca ZSSK Tomáš Kováč sa pre média vyjadril, že v tomto prípade sa ukázalo, že ak by na danej trati bolo zriadené traťové rádiové spojenie rušňovodiča s výpravcom, k tejto udalosti nemuselo dôjsť. Vyšetrovanie tejto nehody stále pokračuje. „Momentálne prebieha vyšetrovanie, preto sa k záverom nehodovej udalosti nevieme vyjadriť,“ uviedla hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová. 

Máme trate v celkovej dĺžke 3626 km

Železnice Slovenskej republiky ako manažér železničnej infraštruktúry spravujú trate v celkovej dĺžke 3626 km. Železničná sieť na Slovensku patrí právom k tým hustejším s dostatočným potenciálom pre verejnú vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú prepravu. Naša krajina sa nachádza v srdci Európy a ťaženiu z takéhoto potenciálu sme predurčení tak, ako profitujú iné krajiny z morí a turizmu. 

Obyvatelia Trenčianskeho kraja sa môžu právom tešiť aj ďalšiemu benefitu, akým je vysokorýchlostná trať, kde sa vybudovali nové tunely, mosty, vyrovnali sa oblúky, aby sme mohli cestovať traťovou rýchlosťou do 160 km/h. Ostatné trate v Trenčianskom kraji sú stavané na rýchlosť do 100 km/h, lokálne trate do 70 km/h. „Okrem zrekonštruovaných tratí ale nemôžeme zabúdať na modernizáciu vstupných brán do miest a obcí, železničných staníc a zastávok,“ vraví manažér pre odborné a duálne vzdelávanie Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne Peter Macháč. 

Ak hovoríme o rekonštrukcií tratí, tak poslednou bola modernizácia koridoru, ktorý sa diaľkovo ovláda z Centra riadenia dopravy so sídlom v Púchove a v Trnave, alebo diaľkovo ovládaná trať na Myjavu. „Plné cesty si môžeme všimnúť nielen z východu na západ, ale aj z juhu na sever, kde vidím potenciál budovania a modernizáciu železničných tratí. Za dôležitý považujem moment ukončenia modernizácie infraštruktúry, zvýšenia rýchlosti, komfortu a služieb, ako napríklad budovanie integrovaných dopravných systémov,“ podotýka Macháč.  

Pôjdu vlaky vyššou rýchlosťou?

Dosiahnuť traťovú rýchlosť 200 km/h je na Slovensku cieľ veľmi náročný, ale reálny. Samozrejme si musíme uvedomiť, že takáto rýchlosť sa bude týkať nie lokálnych tratí, ale dôležitých železničných koridorov, kde sme sa hlavne zaviazali zlepšovať parametre tratí, akými sú rýchlosť, priepustnosť alebo elektrifikácia. 

Aktuálne na sieti ŽSR evidujeme 76 tunelov v celkovej dĺžke viac ako 45 km.  „Na splnenie vízie 2030 by podľa môjho názoru bolo potrebné sa viac zamerať na procesy čerpania eurofondov, sústrediť sa na technológiu výstavby, využívať efektívne a automatizované stroje a zariadenia, ktoré sú prezentované na železničných veľtrhoch po Európe,“ hovorí manažér dopravnej školy v Trenčíne.

Cestujúci túžia po súkromí

Potreby cestujúcej verejnosti sa postupom času menia. Kým v 20. storočí existovala ešte tretia vozňová trieda s drevenými lavicami, dnes nie je dopyt len po pohodlnom sedadle, ale hneď tichom oddiely so stolíkom a wifi pripojením. Aktuálne sa v Trenčianskom kraji stretávame so širokou paletou vozového parku. Od 50-ročných rušňov až po tie najnovšie a najmodernejšie na dopravnom trhu. Samozrejme, na lokálnych tratiach, kde motorové vlaky obsluhujú obce, a trať tesne lemuje lesy, rieky  a cesty, je znížená stanovená rýchlosť na 80 km/h a menej. „Príležitosť zakúpenia nových vlakov na vodíkový pohon považujem za modernizáciu skokom,“ tvrdí Macháč, ktorý si myslí, že vlak blízkej budúcnosti je typ vlaku, ktorý má nulové emisie a je veľmi tichý. Je ekologický, nakoľko výfukové plyny tvorí iba para a kondenzovaná voda. „Dovolím si povedať, že ide o najlepšie riešenie pre neelektrifikované trate, ktorých máme na Slovensku a Trenčianskom kraji ešte veľmi veľa,“ dodáva Macháč. 

Častým problémom sú meškania vlakov

Meškanie vlakov vnímajú cestujúci veľmi citlivo. V prípade ročných štatistík a státisícov vypravených vlakov osobnej dopravy to vidíme ale pozitívnejšie. Bohužiaľ, cestujúci nesleduje čísla, výsledky za kvartál a výročné správy, ale iba svoje potreby, keďže každé, aj päť minútové meškanie mu môže spôsobiť problémy, napr. pri prestupovaní. Dôvodmi meškania môžu byť staničným rozhlasom veľmi často skloňované výlukové práce na trati. Ide o údržbu a modernizáciu koľají a trakčného vedenia, v ktorom sa nachádza striedavé napätie až 25 tisíc voltov. 
Ďalej oprava, údržba a výstavba mostov, tunelov alebo zariadení potrebných pre plynulý prechod koľajového vozidla z jednej koľaje na druhú bez zastavenia, teda výhybiek. 

Je veľmi dôležité udržiavať trate v prevádzkovom stave, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. „Obmedzovaním počtu a rozsahu tak nechcených výluk by sme získali opačný efekt a to väčšie meškania vlakov, znížený komfort z cestovania. V takomto prípade sa stretávame s prechodným obmedzením traťovej rýchlosti a znižovaním jej výšky napríklad na 50 km/h, ale aj 10 km/h. Dôvodom takýchto zásahov do komfortu cestujúcich je určite aj aktuálne medializovaný spor o systém financovania železníc,“ vraví Macháč. 

Množstvo práce týchto ľudí

Železničná doprava je zelenou dopravou a podľa názoru odborníkov na dopravu by sa mala rozvíjať a nie stagnovať, obmedzovať, či dokonca rušiť. Z okna železničného vozňa alebo nástupiska a z pohľadu cestujúceho je železničná infraštruktúra vnímaná ako niečo automatické, niečo jednoduché. Opak je pravdou a za každou jazdou vlaku sa skrýva množstvo práce rušňovodičov, dispečerov, výpravcov, výhybkárov, posunovačov, vlakvedúcich, osobných pokladníkov, vozmajstrov, návestných majstrov, ale aj traťových robotníkov a iných prevádzkových a administratívnych pracovníkov viacerých podnikov. 

Nehody sú častým problémom

Výraznejším investovaním a obstaraním nových zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, vozidlového parku, alebo postupným zmodernizovaním tratí, budú títo pracovníci pracovať efektívnejšie, traťové rýchlosti budú vyššie, cestovanie vlakom sa stane  vyhľadávanejším. Meškania vlakov obmedzujú v neposlednom rade aj nehody na železničných priecestiach, ktoré sa stávajú najmä  z nepozornosti vodičov motorových vozidiel. Riskantným prechádzaním železničného priecestia, ktoré je vo výstrahe, ohrozuje vodič nielen posádku vozidla, ale  aj cestujúcich a najmä rušňovodiča vlaku. „Na zariadeniach tak vznikajú veľké škody, ktoré spôsobujú vznik meškania aj na dlhšie obdobie po nehode,“ prízvukuje Macháč. 

Železničný koridor od Žiliny do Bratislavy

Železničné trate do Trenčianskeho kraja ústia zo všetkých svetových strán a ich význam je pre osobnú a nákladnú dopravu veľmi dôležitý. Asi najviac diskutovaný a známi je železničný koridor, ktorý smeruje od Žiliny do Bratislavy. Hovoríme už o vysokorýchlostnej trati s najvyššou traťovou rýchlosťou do 160 km/h, kde si najmä vodiči motorových vozidiel určite všimli nové stavebné prvky, ako cestné nadjazdy a podjazdy, ktoré minimalizujú stret cestného vozidla s koľajovým. Aj keď sa takýto typ stavby stretol u množstva ľudí s nepochopením, právom ho označujeme za významný bezpečnostný prvok. „Predstavte si, aké by boli následky pri tak vysokej rýchlosti. Určite oveľa vážnejšie, ako je tomu v súčasnosti, napríklad pri traťovej rýchlosti 80 km/h a už teraz smrteľných nehodách,“ zdôrazňuje odborník na železničnú dopravu Macháč.  

V prípade, ak by sme chceli spočítať dĺžku všetkých tratí v Trenčianskom kraji, prišli by sme k číslu takmer 236 km. Okrem vysokorýchlostnej trate, ktorá je ovládaná z takzvaných Centier riadenia dopravy z Trnavy a Púchova, pripočítame vzdialenosti aj dôležitej trate ako Púchov – Lúky pod Makytou, ktorá smeruje do Českej republiky, alebo Trenčianska Teplá – Horné Srnie, Nemšová – Lednické Rovne a Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce, kde časť trate po Myjavu je diaľkovo ovládaná zo železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom. 

V Trenčianskom kraji máme aj výnimočnú úzkokoľajnú trať – Trenčiansku elektrickú železnicu (TREŽ), ktorá uskutočňuje pravidelnú letnú prevádzku počas víkendov a sviatkov do 18. septembra 2022. Ak by sme chceli spomenúť všetky trate, tak musíme uviesť aj takzvanú Čachtickú spojku v Novom Meste nad Váhom, takzvaný triangel, ktorého dĺžka je asi 1,5 km a v časoch, kedy jazdili parné rušne, zastával neodmysliteľnú úlohu napríklad pri ich otáčaní, aby nejazdili tendrom dopredu. Takáto jazda tendrom dopredu totiž výrazne obmedzovala rýchlosť vlaku. „V súčasnosti pri doriešení technických detailov by mohla byť Čachtická spojka efektívne využívaná napríklad pre vlaky smerujúce od Bratislavy na Vrbovce bez potreby úvraťovej jazdy a náročnej zmeny smeru jeho jazdy,“ uzatvára manažér dopravnej školy v Trenčíne.  

Dĺžka tratí 

– Koridor Žilina-Bratislava 89,2km 
– Čachtická spojka 1,5 km 
– Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce 44,7 km až po štátnu hranicu 
– Trenčín – Chynorany 51,7km 
– Trenčianska Teplá – Horné Srnie št. hr. 12,8km pokračovanie Vlárský průsmyk CZ 
– Nemšová – Lednické Rovne 17,3km odbočná stanica na trati Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá 5,4 km 
– Púchov – Lúky pod Makytou 13 km

Verbujú nových ľudí

ŽSR naďalej evidujú nedostatok zamestnancov v nosných prevádzkových typových pozíciách, predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji – oblastné riaditeľstvo Trnava, kde vnímajú vysokú mieru rizika s ohľadom na výšku životných nákladov a veľkú konkurenciu zo strany iných zamestnávateľov. V rámci náboru je najväčšia pozornosť venovaná uchádzačom s požadovaným dopravným, elektrotechnickým a iným technickým vzdelaním. 

Nedostatok zamestnancov a uchádzačov s elektrotechnickou kvalifikáciou sa postupne stáva celoslovenským problémom. „Popri klasických benefitoch ako starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov, stravovacích benefitov či doplnkového sporenia ponúkame – pre vybrané prevádzkové profesie príspevok na ubytovanie v sume do 250 eur po dobu 36 mesiacov, ak je pracovisko vzdialené aspoň 150 km od miesta trvalého bydliska,“ objasňuje hovorkyňa Achbergerová. Okrem iného pre vybrané prevádzkové profesie poskytujú príspevok na splátky hypotekárneho úveru mesačne v sume do 350 eur po dobu 60 mesiacov, ak je nehnuteľnosť vzdialená aspoň 100 a viac km od miesta trvalého bydliska. 

V Bratislave dnes protestujú učitelia, ktorí žiadajú zvýšenie svojich platov. Stretli sa na Námestí SNP a neskôr sa presunuli aj pred budovu parlamentu. Protestný pochod obmedzil aj verejnú dopravu v hlavnom meste. Minister školstva Branislav Gröhling požiadavky učiteľov a ich protest plne podporuje. „Nám nepomôže podpora, potrebujeme, aby sme boli plnohodnotne finančne ocenení,“ vraví učiteľka základnej školy v Trenčíne, ktorá sa zúčastnila na dnešnom proteste. Učitelia žiadajú zlepšenie pracovných podmienok, vrátane zvýšenia platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla tohto roka.  

Platy učiteľov sú na zaplakanie

Spravodajskému portálu terajsok.sk sa podarilo zistiť, že nástupný tarifný plat učiteľa základnej či strednej školy je 915 eur a nástupný plat učiteľky v materskej škole iba 738 eur. A to hovoríme o tarifnom plate v hrubom. Niet sa čomu čudovať, že učitelia žiadajú o zvýšenie svojich platov. „Všetci prichádzame s očakávaním, že páni vo vláde si uvedomia silu počtu ľudí, ktorí dnes prišli do Bratislavy a naše požiadavky budú vypočuté. Veríme, že sa nájde spoločná reč a k zvýšeniu platov dôjde,“ povedal nám priamo z miesta protestu predseda združenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Karol Krajčo. 

Vláda Slovenskej republiky si vo svojom Programovom vyhlásení a ostatných strategických dokumentoch dala za cieľ zlepšiť stav v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov. „Vláda sa okrem iného zaviazala urobiť v školstve zmeny, ktorých nositeľmi majú byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci,“ tvrdia školskí odborári.  

Dva roky bez zvyšovania platov

Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že kvalita vzdelávania je priamo úmerná motivácii pedagógov. Na Slovensku však už dva roky, čiže počas obdobia súčasnej vlády, nedošlo k plošnému zvyšovaniu tarifných platov učiteľov. Realita navyše hovorí o iných ukazovateľoch a číslach, ktoré boli nedávno zverejnené. „V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov, v roku 2023 až 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov,“ tvrdia odborári. 

Je preto nevyhnutné zvýšiť motiváciu mladých ľudí pracovať v školstve. Učiteľ formuje osobnosť dieťaťa a dáva základy vzdelanosti celej spoločnosti. Škola nie je výrobná linka a práca učiteľa je jeho poslaním. Je smutné, že požiadavky učiteľov a sľuby z programového vyhlásenia musia učitelia vláde pripomínať protestom.

Úlohou oddelenia sociálnej pomoci mesta Trenčín je koordinácia, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb. Mesto prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach. Na to, aby tieto zariadenia mohli plnohodnotne fungovať, musia byť aj dostatočne dotované.

Financie išli na mzdy

Najväčšiu položku z bežných výdavkov rozpočtu tvorili mzdy a odvody zamestnancov, potom služby. „Najväčšia položka z toho bola strava pre klientov, podstatné náklady išli na energie, ďalšie výdavky boli na materiál, najmä na čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky,“ uviedla hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. Z kapitálových výdavkov sa tiež realizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení a práčovne a nákup mangľa v Zariadení pre seniorov. Neobišla sa ani rekonštrukcia sociálnych zariadení v Zariadení opatrovateľskej služby a rekonštrukcia práčovne v detských jasliach. Na toto všetko sa použili peniaze z mestského rozpočtu.

Takýto je rozpočet na tento rok

Rozpočet Sociálnych služieb mesta Trenčín na rok 2022 činí 4 165 615 eur. Dobrou správou je, že po jeho schválení bol ešte v ostatnom čase navýšený o 100-tisíc eur na energie. „V tomto roku nie sú schválené kapitálové výdavky na rekonštrukcie zariadení. Peniaze budú použité na mzdy a odvody zamestnancov a zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých zariadení a ostatných poskytovaných sociálnych služieb,“ povedala nám hovorkyňa mesta.

Opatrovanie ľudí doma

Pre starých ľudí je výhodnejšie, keď sa im poskytuje opatrovateľská služba doma, ako keď sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb. Táto opatrovateľská služba sa poskytuje prostredníctvom opatrovateliek v prirodzenom prostredí klientov. „Pomocou opatrovateľskej služby v domácnosti sa snažíme umožniť klientom dôstojný a pokojný život, uspokojiť ich aktuálne potreby a požiadavky v ich domácom prostredí,“ vraví hovorkyňa. Dôležité je podporiť ich doterajší spôsob života, osobné návyky, poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby vychádzajúce z ich individuálnych potrieb. Domáce prostredie je pre poberateľov tejto služby veľkou výhodou.

Sociálna služba je poskytovaná v rozsahu minimálne dve a maximálne 7,5 hodiny denne, prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov Sociálnych služieb mesta. Ľudia si musia doplácať Klientom zabezpečuje opatrovateľka pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pomáha klientom pri základných sociálnych aktivitách, poskytuje dohľad. Poplatok je v súčasnej dobe 2,20 eur za 1 hodinu opatrovateľskej služby. Sociálna služba sa poskytuje iba na území mesta. Žiadateľov kontaktujú sociálne pracovníčky na základe poradovníka žiadostí.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

• ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

• ktorú opatruje fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

• ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu

• ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri potvrdení prenosnej choroby

Trenčianska radnica v minulom roku hospodárila s prebytkom 13,4 milióna eur. Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Ide o obdobie života človeka, kedy je priamo on alebo niektorý z jeho blízkych odkázaný na pomoc systému sociálnych služieb.

Získavajú granty a príspevky

Mesto Trenčín zabezpečuje poskytovanie širokého okruhu sociálnych služieb cez mestskú rozpočtovú organizáciu Sociálne služby mesta Trenčín. Sú to sociálne služby, ktoré podporujú rodiny s deťmi, služby krízovej intervencie, služby poskytované v pobytových zariadeniach fyzickým osobám na základe odkázanosti na pomoc iných osôb, opatrovateľskú službu v domácnosti a prepravnú službu, podporuje činnosť denných centier pre seniorov. Zároveň prispieva zo svojho rozpočtu neverejným poskytovateľom vo forme grantov a príspevkov na prevádzku v zmysle zákona o sociálnych službách. V programe sociálne služby bola v roku 2021 v rozpočte vyčlenená čiastka 4,3 milióna eur. „Požiadavky na jednotlivé služby riešime v spolupráci s mestom v rámci možností rozpočtu a samozrejme že využívame možnosti štátnych dotácií a projektov financovaných z EÚ na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb. Terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme 110 klientom,“ dopĺňa riaditeľka Sociálnych služieb v Trenčíne Edita Prekopová. Ako ďalej dodala, počet opatrovateliek v tejto službe je 65. Takmer 90 percent týchto opatrovateliek je vo veku nad 50 rokov. V priebehu poskytovania opatrovateľskej služby musia riešiť aj zástupy za práceneschopnosť, resp. za dovolenky zamestnancov.

Problém so získavaním nových zamestnancov sú veľké

Mladí ľudia nemajú veľký záujem o prácu v sociálnych službách aj z dôvodu nižšieho finančného ohodnotenia oproti niektorým iným profesiám. Jedna opatrovateľka má jedného až troch klientov a v rámci pracovnej zmeny sa musí presúvať. Sociálne služby nemajú dostatok zdravotníckeho personálu. Starší zamestnanci odchádzajú do dôchodku a pre mladých je to neatraktívne pracovné prostredie a nezaujímavé finančné podmienky. Teraz sa zvyšuje tlak na poskytovateľov sociálnych služieb aj z dôvodu vysokých cien energií a celkového nárastu cien tovarov a služieb. Vyššie výdavky aj na mzdy vytvárajú vyššie poplatky za poskytované služby. „Naši klienti nemajú dostatočný príjem na úhradu a konečnom dôsledku si zvýšime pohľadávky a nie skutočné zdroje na financovanie výdavkov. Je to taký začarovaný kruh,“ dodáva riaditeľka.

Potrebujú rekonštrukcie

Zariadenia v Trenčíne sú staršie budovy, ktoré prechádzajú postupnou úpravou na nové technické a prevádzkové požiadavky. „Opravy riešime za pochodu, počas poskytovania pobytových služieb. Ideálne celkové rekonštrukcie zariadení sú ťažko realizovateľné, nakoľko nemáme kam presunúť našich klientov,“ prízvukuje Prekopová. Momentálne kľúčové je v spolupráci s mestom vyriešiť prístavbu výťahu pre ZOS Piaristická, kde sa do súťaže neprihlásil žiadny záujemca. Financovanie služieb v pobytových zariadeniach je pokryté štátnou dotáciou, príjmami za poskytované služby od klientov a príspevkom Mesta Trenčín. „Rozpočet jednotlivých zariadení je navrhovaný podľa našich požiadaviek a v prípade neplánovaného výdavku, s ktorým sme v rozpočte nepočítali, nám zriaďovateľ vždy pomohol,“ teší sa riaditeľka Prekopová. Rozpočet jednotlivých zariadení je v súlade s predpokladanými výdavkami do konca roka 2022.

Štát ešte stále dlží niektorým samosprávam peniaze za testovanie počas pandémie. Obce a mestá robili všetko preto, aby štátu vyhoveli. Zabezpečili miestnosti, dobrovoľníkov a všetko, čo bolo potrebné na testovanie. No samosprávy za to nedostali ani cent. Združenie miest a obcí Slovenska taktiež vyzvalo vládu na bezodkladné uhradenie nákladov súvisiacich s celoplošným testovaním.

Obec Beluša sa ako najväčšia obec Púchovského okresu počas víkendu 9. – 10. januára 2021 pripojila k mestu Púchov a ďalším siedmim obciam Púchovského okresu (Dohňany, Lysá pod Makytou, Streženice, Lednické Rovne, Zubák, Dolná Breznica, Nimnica) a zorganizovala regionálne plošné testovanie na ochorenie Covid-19.

Púchovský okres bol v tej chvíli na covidovej mape čiernym okresom s najväčším výskytom ochorenia. Obec Beluša  vynaložila na toto testovanie vlastné náklady vo výške viac ako 8 500 eur a ani po viac ako jednom roku jej neboli refundované. Obec Beluša sa v kritickej situácii zachovala zodpovedne voči svojim občanom. „Za dva dni sa v obci otestovalo viac ako 2 000 občanov aj z okolitých obcí, kde sa testovať nemohli. Zvlášť v súčasnej situácii, kedy obciam chýba každé euro, by bolo preplatenie týchto nákladov výraznou finančnou pomocou,“ povedal nám starosta obce Ján Prekop.

Obec Beluša spolu s ostatnými samosprávami žiadala opakovane cez príslušný okresný úrad o preplatenie nákladov. Okresné úrady po overení nákladov zasielali požiadavku na Ministerstvo vnútra SR, ktoré doteraz neobjasnilo dôvody nepreplatenia nákladov samosprávam. Terajšok oslovil rezort vnútra s tým, či obce a mestá dostanú peniaze, ktoré im patria. „MV SR spracovalo materiál, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Na rokovanie vlády SR bude predložený v krátkom časovom horizonte a následne budú finančné prostriedky poukázané obciam,“ potvrdila nám hovorkyňa Zuzana Eliášová. Kedy však peniaze dostanú, nespresnila, no podľa našich informácií financie by mali na účty samosprávam prísť do dvoch mesiacov.

Ľuďom na cintoríne chýba voda. Kým mesto sa snaží realizovať výstavby chodníkov, či výsadbu okrasných drevín na novom cintoríne, na starý akoby sa zabudlo.  Mesto tak urobilo v minulých rokoch zásadnejšie investície na novom cintoríne, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. „Je nám jasné, že nemalú finančnú injekciu potrebuje aj starý cintorín, kde sme v minulom roku osadili solárne lampy a v jeho obnove chceme pokračovať,“ informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas na stránke mesta. 

Poslankyňa Terézia Sárincová totiž upozornila na chýbajúce vodovodné vývody v jeho ľavej časti. Preto aktuálne dorábajú tri výtokové miesta, ostatných šesť existujúcich už zrekonštruovali. Prvé bude umiestnené hneď nad domom smútku, ďalšie pri existujúcej prístupovej komunikácii, ktorá je v zlom stave a tento rok ju plánujú zrekonštruovať a posledné bude v hornej časti cintorína. „Všetky výtokové miesta by sme chceli mať jednotného charakteru, aby bol priestor okolo nich dôstojný a prebytočná voda plynule odtekala,“ uviedla vedúca odboru správy, údržby a služieb mesta Jana Mičková. 

Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú na jeseň konať prvýkrát v jeden termín. Podľa lehôt, ktoré stanovuje zákon, by sa mali konať 29. októbra. Pri oboch typoch volieb zákon hovorí, že sa majú konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. „Volebné obdobie sa končí uplynutím štyroch, respektíve piatich rokov odo dňa vykonania volieb,“ uviedol pre terajšok.sk tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Posledné voľby boli pred štyrmi rokmi

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa naposledy konali 10. novembra 2018 a voľby do vyšších územných celkov 4. novembra 2017. Spoločný sobotný termín, ktorý pre obe voľby spĺňa podmienku dvoch týždňov, je 29. október. 

Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce, a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev.

Účasť prvovoličov je dôležitá

Komunál je interkatívna občianska náuka, pomáha ľuďom byť súčasťou riešení, prijímania rozhodnutí a tak tvoriť svoje okolie a formovať komunitu. Samospráva je podmienkou skutočnej demokracie a práve v komunále najlepšie pochopíme to, ako funguje verejná politika, aký zmysel má verejná kontrola, občianska participácia, verejná kontrola, ale aj zodpovednosť za rozhodnutia. „Komunálne voľby sú pozvánkou k spolurozhodnovaniu na celé volebné obdobie. V samospráve sa vie nájsť každý občan, pretože mestá a obce riešia životné situácie ľudí, sú bezprostredne spojené s komunitou a obyvateľmi,“ povedal pre Terajšok hovorca ZMOS Michal Kaliňák. 

Voliť budú môcť aj prvovoliči, ktorí tiež budú rozhodovať, kto v ich meste či obci bude vládnuť. „Účasť prvovoličov je jedinečná v tom, že majú prvý krát právo rozhodnúť o politikoch, ktorých následne vedia kontrolovať, s ktorými dokážu napriamo spolupracovať, s ktorými vedia vytvoriť tandem pre rozvoj miest aj obcí,“ dodal Kaliňák. 

Voliči v karanténe

Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí.

Zákon z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. „Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti,“ vysvetľuje rezort.

Postup podľa tohto zákona sa má uplatniť iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.

Žiadosť o hlasovanie

O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť.

Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.

315 špeciálnych volebných obvodov a komisií

Riaditeľka sekcie verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV Eva Chmelová po schválení bodu na vláde spresnila, že vytvorených bude 315 špeciálnych volebných obvodov a volebných komisií. Osemčlenný počet komisie je minimálny.

Sčítanie hlasov

Voliči využívajúci špeciálny spôsob hlasovania budú hlasovať do prenosnej volebnej schránky, ktorú členovia špeciálnej volebnej komisie následne odnesú do okrsku s najnižším poradovým číslom v rámci bežného volebného obvodu. Tam sa hlasy zarátajú.

Odmena pre členov komisie

Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie odmena 170 eur.

Každá minca má dve strany. Na jednej strane je to vyššia odmena, na druhej strane budú vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v kontakte s ľuďmi v karanténe, či izolácii v dôsledku ochorenia COVID-19. 

Takto ľudia netradične volili

V netradičných volebných miestnostiach rozhodovali voliči na hornej Nitre. V Handlovej ľudia minulé voľby hlasovali v krčme. Či to bude aj tento rok, nie je momentálne známe. Ľuďom vôbec neprekáža, že volia v krčme. „Je jedno kde odvolím, hlavne, že si splním svoju povinnosť. Ak mám dať hlas môjmu človekovi, tak odvolím aj v kostole,“ povedala pre terajšok.sk obyvateľka Handlovej Iveta. Namiesto alkoholu im však dali hlasovacie lístky. No členovia volebnej komisie vtedy zažili aj niečo nezvyčajné. Prišli totiž dvaja štamgasti, ktorí ale neplánovali voliť. „Prišli, zbadali vlajku, tak išli preč,“ dodala pani Iveta. 

Kto bude v ktorom meste kandidovať?

V Trenčianskom kraji bude kandidovať krajský predseda Peter Máťoš, ktorý je zároveň viceprimátorom Považskej Bystrice. 

O post primátora Bánoviec nad Bebravou sa v jesenných voľbách bude uchádzať podnikateľ Róbert Gašparík. Kandidovať bude s podporou strán Smer-SD a Hlas-SD. 

Poznáme meno prvého kandidáta na primátorský post v Trenčíne. Richard Rybníček exkluzívne pre Terajšok potvrdil, že sa mieni aj po štvrtýkrát uchádzať o priazeň Trenčanov.

Richard Rybníček opäť kandiduje

Spravodajský portál terajsok.sk vám bude prinášať aktuálne informácie o komunálnych voľbách v Trenčianskom kraji. 

Autor: Pavol Konštiak, FOTO: pixabay

Tipy a podnety