Zamestnanec je vždy slabšou stranou! – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Komu pomôžu zmeny v Zákonníku práce?

Zamestnanec je vždy slabšou stranou!

Od prvého novembra platí novela Zákonníka práce. Aké zmeny prináša a čo si o nich myslí právnička zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zamestnávatelia a zamestnanci z Trenčianskeho kraja?

Novela zákona práce zavádza otcovskú dovolenku. Foto: Tomáš Somr
Tomáš Somr
Zavádza sa otcovská dovolenka. Foto: Tomáš Somr
Tomáš Somr
Zavádza sa otcovská dovolenka. Foto: Tomáš Somr

Novela zákona sa dotýka viacerých pracovnoprávnych oblastí, okrem iného zásad rovnakého zaobchádzania, doručovania písomností zamestnávateľa do vlastných rúk, skúšobnej doby, odstupného a odchodného v prípade smrti či otcovskej dovolenky.

Zásady rovnakého zaobchádzania

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, nedodržaním podmienky výkonu práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, bezdôvodným neoprávneným narúšaním súkromia zamestnanca, neoprávneným zákazom zachovávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach alebo zákazom vykonávať inú zárobkovú činnosť, ako aj v súvislosti s porušením práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu písomne odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Zásady rovnakého zaobchádzania v prospech zamestnancov vnímam pozitívne, najmä v prospech zamestnanca,“ povedala JUDr. Iveta Šteffeková zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Zásady rovnosti dodržiavame, ak by sa čokoľvek vyskytlo, nemáme problém to so zamestnancom riešiť. Ak by sme to neriešili my – vedenie slovenskej pobočky, vždy je tu cesta, aby sa naši zamestnanci ozvali aj do rakúskej centrály,“ povedal pre Terajšok Juraj Majerský, konateľ spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol. s. r. o.

Doručovanie písomností zamestnávateľa 

Doručovanie písomností zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Od 1. novembra 2022 zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní. Tieto písomnosti doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Vzhľadom na moje skúsenosti z veľkých automotive spoločností si viem predstaviť, že toto môže byť komplikácia vzhľadom na čas doručovania,“ vyjadril sa Majerský. V tomto bode upozorňuje na jedno negatívum, ktoré môže byť v niektorých prípadoch veľmi problematické, „vtedy je zamestnanec viac menej vo vákuu a zamestnávateľ môže mať problém, že ho musí držať v stave, až dokedy si neprevezme zaslané písomnosti. Zamestnanec takto môže lehotu naťahovať.“

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na určitú dobu

U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Z môjho pohľadu je to opatrenie rozumné,“ povedal Majerský. Ak je totiž pracovník zamestnaný na dobu určitú, nemala by byť táto doba zároveň aj dobou skúšobnou, nie po väčšinu trvania pracovného pomeru. Majerský zdieľa názor, že ak sa zamestnanec zamestnávateľovi nepozdáva, vo väčšine prípadov sa to dá zistiť v skúšobnej dobe. „A ak aj sa jeho vlastnosti, prípadne schopnosti, ktoré zamestnávateľovi na danej pozícii nevyhovujú, prejavia neskôr, zamestnávateľ nemusí kontrakt so zamestnancom predĺžiť po uplynutí doby určitej.“

Odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022 pre túto situáciu ustanovuje, že na účely odstupného sa za deň skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou považuje deň smrti zamestnanca.

Taktiež na účely odchodného sa v prípade smrti zamestnanca považuje za deň skončenia pracovného pomeru deň smrti zamestnanca. 

Nárok na odstupné a odchodné tak spolu so mzdovými nárokmi prechádza na pozostalých zamestnanca.

Majerský hovorí, že predmetné opatrenie vie pochopiť z ľudského hľadiska, no z pohľadu zamestnávateľa to podľa neho nie je spravodlivé. Firma by v prípade smrti zamestnanca nemala vyplácať odstupné. „Chápem odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa zrušením pracovného miesta, takisto pri odchode do dôchodku.“ No v prípade straty zamestnanca z dôvodu smrti je sám zamestnávateľ v pozícii, ktorá mu vyrobí ďalšie výdavky na zabezpečenie uvoľneného miesta, takže podľa Majerského je to rozporuplné. „Hlavne, ak sa trebárs jedná o menšiu firmu, ktorá je sama o sebe rada, že prežíva.“ V tomto bode môže byť novela pre zamestnávateľa značne nevýhodná.

Majerský poukazuje na vážny problém, ktorý by mohol zamestnanec spôsobiť zamestnávateľovi. Tu by sa tiež malo možno rozlišovať medzi smrťou a smrťou . Ak zamestnanec ukončí svoj život dobrovoľne z dôvodov nesúvisiacich s prácou, nemal by zamestnávateľ na toto doplácať.“

Otcovská dovolenka a ochrana rodiča

Zákonník práce zaviedol pojem „otcovská dovolenka“. Od 1. novembra 2022: 

a) zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, za ktorú sa považuje aj doba od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky,

b) zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Máme relatívne slušnú zastupiteľnosť, napriek menšiemu tímu. Zatiaľ sme takisto nemali dôvod niekoho prepustiť, nie ešte počas otcovskej dovolenky,“ vyhodnotil Majerský.

Názor právničky

K novele zákona nemám žiadne recenzie, žiadnu odozvu z prostredia podnikateľov, resp. firiem, ktoré sú členmi SOPK. Ako bude vyzerať realizácia zmien v praxi, ukáže až samotná prax,“ povedala pre Terajšok Šteffeková za SOPK.

Hovorí, že niektoré úpravy môžu byť pozitívom, niektoré nemusia. „Zákonník práce síce upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, avšak zamestnanec je vždy slabšou stranou!“ vysvetlila.

Názor zamestnanca

Čo si o zmenách myslí zamestnanec, Roman Kolinek z Trenčína? Okrem otcovskej dovolenky, ktorá je určite dobrý nápad, sa mi zdá táto novela len ako úprava rôznej byrokracie spojenej so vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Myslím si, že bežný zamestnanec v serióznej spoločnosti veľa zmien v praxi nepocíti. Ako jediná badateľná zmena k lepšiemu, mi pripadá možnosť komunikovať so zamestnávateľom oficiálne elektronicky vo viacerých prípadoch ako doteraz, čo je určite efektívnejšie.“

Súvisiaci článok

Zdroj: Zákonník práce

Komentáre

Tipy a podnety