Chcete kandidovať? Toto musíte spĺňať - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Komunálne voľby sa blížia

Chcete kandidovať? Toto musíte spĺňať

TRENČIANSKY KRAJ – Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Pôvodne sa hovorilo aj o skoršom termíne volieb.

Pavol Konštiak

23. 6. 2022

10:00

ZMOS
Ilustračné foto

Veľa ľudí podľa predsedu NR SR Borisa Kollára cestuje ďaleko na miesto svojho trvalého pobytu a je možné, že dva víkendy po sebe by necestovali. Koalícia si od tohto termínu sľubuje vyššiu účasť vo voľbách. Predseda parlamentu tiež hovorí, že spojením volieb sa šetria financie. „Teraz uvidíme, ako to dopadne,“ odpovedal na otázku, či by sa do budúcna mohli voľby rozdeliť. Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.

Budeme si voliť starostov a primátorov

V komunálnych voľbách si zvolíme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič dostane dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu alebo primátora, druhý na voľbu poslancov. „Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov,“ uviedla pre terajsok.sk hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.  

Financie sú limitované

Výška nákladov na volebnú kampaň je limitovaná. „Kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty,“ vraví hovorkyňa ministerstva. Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja môže najviac minúť 250 tisíc eur, kandidát na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov od 60 001 do 120 000 obyvateľov môže minúť najviac 100 tisíc eur, od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 tisíc eur, od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 tisíc eur, od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 tisíc eur, od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 tisíc eur, od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 tisíc eur, do 2000 obyvateľov najviac 2 tisíc eur. 

Politická strana môže minúť viac

Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa  započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento  kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva. Kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje. Politická strana môže v spojených voľbách na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur bez ohľadu na to, či podala kandidátnu listinu pre jedny voľby alebo pre obe.

Musia mať transparentný účet

Všetky vynaložené finančné prostriedky musia byť riadne zdokladované. Kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov, ak chce vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte (tzv. transparentnom účte) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Takisto, ak bude politická strana vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť tiež na transparentnom účte. „Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb,“ prízvukuje Eliášová. Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022. 

Počet obyvateľov obce                     Počet podpisov voličov
              do 50                                                  10     
              51 – 100                                              20     
             101 – 500                                             40     
             501 – 2 000                                         100     
             2 001 – 20 000                                     200     
             20 001 – 100 000                                 500     
             nad 100 000                                       1 000     

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, v ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, v počte 400 podpisov.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v počte 1000 podpisov.

Právo voliť 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Časté chyby pri voľbe

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.
„Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur,“ dodáva hovorkyňa rezortu vnútra.

Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Volebné obvody a počet poslancov, ktorý sa v nich má voliť pre voľby do obecného, mestského či miestneho zastupiteľstva sú najneskôr v zákonom stanovenej lehote uverejnené na úradnej tabuli jednotlivých obcí miest, mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Kto môže byť v miestnosti?

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.

Nie všetko môžu

Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov, nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy. Taktiež nemôžu zasahovať do priebehu sčítania hlasov a robiť si fotografické záznamy a videozáznamy zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku predsedom okrskovej volebnej komisie si môžu prítomné osoby robiť poznámky o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, napr. o počte zapísaných voličov, počte voličov, ktorí odovzdali obálku, počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov a pod. Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a orgán činný v trestnom konaní.

Pozorovatelia sledujú priebeh volieb

Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má aj zástupca nezávislého kandidáta. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov nezávislých kandidátov a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami, ktorí prejavili záujem o sledovanie priebehu hlasovania a sčítania hlasov osobitný priestor.
Zástupca nezávislého kandidáta, ktorý prejavil záujem byť prítomný v priebehu hlasovania alebo sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti, oznámi to predsedovi okrskovej volebnej komisie, pričom nie je povinný sa preukázať osobitným písomným poverením.

Zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami nebudú viditeľne označení; môžu sledovať priebeh hlasovania, a sčítania hlasov, nemôžu však zasahovať do priebehu hlasovania ani do sčítania hlasov.

Zástupcu nezávislého kandidáta a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami nemožno z volebnej miestnosti vylúčiť z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.

Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti:

– len v čase, keď hlasuje,

– po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.

Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti, napr. ako pozorovateľ, alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na túto skutočnosť ho okrsková volebná komisia musí upozorniť.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tipy a podnety