Takto si žijú naši dôchodcovia - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Na chod zariadení potrebujú peniaze

Takto si žijú naši dôchodcovia

TRENČÍN – Mesto v minulom roku podľa záverečného účtu financovalo sociálne služby sumou 4,1 mil. eur. Tieto financie slúžili na chod zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov Trenčína, na mzdy pracovníkov a tiež na drobné rekonštrukcie v mestských sociálnych zariadeniach.

Pavol Konštiak

13. 6. 2022

10:10

pixabay
Ilustračný obrázok

Úlohou oddelenia sociálnej pomoci mesta Trenčín je koordinácia, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb. Mesto prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach. Na to, aby tieto zariadenia mohli plnohodnotne fungovať, musia byť aj dostatočne dotované.

Financie išli na mzdy

Najväčšiu položku z bežných výdavkov rozpočtu tvorili mzdy a odvody zamestnancov, potom služby. „Najväčšia položka z toho bola strava pre klientov, podstatné náklady išli na energie, ďalšie výdavky boli na materiál, najmä na čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky,“ uviedla hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová. Z kapitálových výdavkov sa tiež realizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení a práčovne a nákup mangľa v Zariadení pre seniorov. Neobišla sa ani rekonštrukcia sociálnych zariadení v Zariadení opatrovateľskej služby a rekonštrukcia práčovne v detských jasliach. Na toto všetko sa použili peniaze z mestského rozpočtu.

Takýto je rozpočet na tento rok

Rozpočet Sociálnych služieb mesta Trenčín na rok 2022 činí 4 165 615 eur. Dobrou správou je, že po jeho schválení bol ešte v ostatnom čase navýšený o 100-tisíc eur na energie. „V tomto roku nie sú schválené kapitálové výdavky na rekonštrukcie zariadení. Peniaze budú použité na mzdy a odvody zamestnancov a zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých zariadení a ostatných poskytovaných sociálnych služieb,“ povedala nám hovorkyňa mesta.

Opatrovanie ľudí doma

Pre starých ľudí je výhodnejšie, keď sa im poskytuje opatrovateľská služba doma, ako keď sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb. Táto opatrovateľská služba sa poskytuje prostredníctvom opatrovateliek v prirodzenom prostredí klientov. „Pomocou opatrovateľskej služby v domácnosti sa snažíme umožniť klientom dôstojný a pokojný život, uspokojiť ich aktuálne potreby a požiadavky v ich domácom prostredí,“ vraví hovorkyňa. Dôležité je podporiť ich doterajší spôsob života, osobné návyky, poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby vychádzajúce z ich individuálnych potrieb. Domáce prostredie je pre poberateľov tejto služby veľkou výhodou.

Sociálna služba je poskytovaná v rozsahu minimálne dve a maximálne 7,5 hodiny denne, prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov Sociálnych služieb mesta. Ľudia si musia doplácať Klientom zabezpečuje opatrovateľka pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pomáha klientom pri základných sociálnych aktivitách, poskytuje dohľad. Poplatok je v súčasnej dobe 2,20 eur za 1 hodinu opatrovateľskej služby. Sociálna služba sa poskytuje iba na území mesta. Žiadateľov kontaktujú sociálne pracovníčky na základe poradovníka žiadostí.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

• ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

• ktorú opatruje fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

• ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu

• ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri potvrdení prenosnej choroby

Trenčianska radnica v minulom roku hospodárila s prebytkom 13,4 milióna eur. Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Ide o obdobie života človeka, kedy je priamo on alebo niektorý z jeho blízkych odkázaný na pomoc systému sociálnych služieb.

Získavajú granty a príspevky

Mesto Trenčín zabezpečuje poskytovanie širokého okruhu sociálnych služieb cez mestskú rozpočtovú organizáciu Sociálne služby mesta Trenčín. Sú to sociálne služby, ktoré podporujú rodiny s deťmi, služby krízovej intervencie, služby poskytované v pobytových zariadeniach fyzickým osobám na základe odkázanosti na pomoc iných osôb, opatrovateľskú službu v domácnosti a prepravnú službu, podporuje činnosť denných centier pre seniorov. Zároveň prispieva zo svojho rozpočtu neverejným poskytovateľom vo forme grantov a príspevkov na prevádzku v zmysle zákona o sociálnych službách. V programe sociálne služby bola v roku 2021 v rozpočte vyčlenená čiastka 4,3 milióna eur. „Požiadavky na jednotlivé služby riešime v spolupráci s mestom v rámci možností rozpočtu a samozrejme že využívame možnosti štátnych dotácií a projektov financovaných z EÚ na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb. Terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme 110 klientom,“ dopĺňa riaditeľka Sociálnych služieb v Trenčíne Edita Prekopová. Ako ďalej dodala, počet opatrovateliek v tejto službe je 65. Takmer 90 percent týchto opatrovateliek je vo veku nad 50 rokov. V priebehu poskytovania opatrovateľskej služby musia riešiť aj zástupy za práceneschopnosť, resp. za dovolenky zamestnancov.

Problém so získavaním nových zamestnancov sú veľké

Mladí ľudia nemajú veľký záujem o prácu v sociálnych službách aj z dôvodu nižšieho finančného ohodnotenia oproti niektorým iným profesiám. Jedna opatrovateľka má jedného až troch klientov a v rámci pracovnej zmeny sa musí presúvať. Sociálne služby nemajú dostatok zdravotníckeho personálu. Starší zamestnanci odchádzajú do dôchodku a pre mladých je to neatraktívne pracovné prostredie a nezaujímavé finančné podmienky. Teraz sa zvyšuje tlak na poskytovateľov sociálnych služieb aj z dôvodu vysokých cien energií a celkového nárastu cien tovarov a služieb. Vyššie výdavky aj na mzdy vytvárajú vyššie poplatky za poskytované služby. „Naši klienti nemajú dostatočný príjem na úhradu a konečnom dôsledku si zvýšime pohľadávky a nie skutočné zdroje na financovanie výdavkov. Je to taký začarovaný kruh,“ dodáva riaditeľka.

Potrebujú rekonštrukcie

Zariadenia v Trenčíne sú staršie budovy, ktoré prechádzajú postupnou úpravou na nové technické a prevádzkové požiadavky. „Opravy riešime za pochodu, počas poskytovania pobytových služieb. Ideálne celkové rekonštrukcie zariadení sú ťažko realizovateľné, nakoľko nemáme kam presunúť našich klientov,“ prízvukuje Prekopová. Momentálne kľúčové je v spolupráci s mestom vyriešiť prístavbu výťahu pre ZOS Piaristická, kde sa do súťaže neprihlásil žiadny záujemca. Financovanie služieb v pobytových zariadeniach je pokryté štátnou dotáciou, príjmami za poskytované služby od klientov a príspevkom Mesta Trenčín. „Rozpočet jednotlivých zariadení je navrhovaný podľa našich požiadaviek a v prípade neplánovaného výdavku, s ktorým sme v rozpočte nepočítali, nám zriaďovateľ vždy pomohol,“ teší sa riaditeľka Prekopová. Rozpočet jednotlivých zariadení je v súlade s predpokladanými výdavkami do konca roka 2022.

Komentáre

Tipy a podnety