Mestá vyhlásili boj reklamnému smogu - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Väčšina pútačov stojí bez povolení

Mestá vyhlásili boj reklamnému smogu

TRENČIANSKY KRAJ – Mestá v Trenčianskom kraji bojujú proti reklamným pútačom stojacim pri cestách. Tie sa rozrástli sťa huby po daždi. Mnohé z nich sú postavené nelegálne, bez akýchkoľvek povolení.

alt test

Proti reklamným zariadeniam, bilboardom a pútačom vyrazila do boja samospráva mesta Dubnica nad Váhom. Tá sa na ne zblízka pozrela ešte v roku 2019 a zistila, že zo 111 reklamných zariadení, ktoré stoja pri hlavnom cestnom ťahu, spĺňa potrebné legislatívne náležitosti len dvanásť. Všetky ostatné boli postavené bez akýchkoľvek príslušných povolení.

Štyridsať bilboardov už padlo k zemi

Mestu sa podarilo získať súdny príkaz a na jeho základe pristúpilo k odstraňovaniu nelegálnych reklamných stavieb, ktorých vlastníci na výzvy mesta, aby si tieto stavby odstránili, nereagovali. Hlavný cestný ťah v Dubnici nad Váhom je tak ľahší o viac ako 40 čiernych bilboardov. Tie odstránili na náklady ich vlastníkov Technické služby mesta, pričom padne ešte 13 ďalších takýchto stavieb. „Túto problematiku riešime už viac ako tri roky. Boj s čiernymi reklamnými stavbami je spojený so zložitým procesným postupom. Napriek tomu sa nevzdávame a podarilo sa nám odstrániť už desiatky nelegálnych reklamných stavieb, ktoré boli na našom území a pokračujeme ďalej,“ povedal primátor mesta Peter Wolf. Ten dodal, že prostredníctvom nového územného plánu mesta chcú reklamné stavby regulovať tak, aby neboli vizuálnym smogom, ale aby boli umiestňované legálne, racionálnejšie a zmysluplnejšie.

Trenčín bojuje už niekoľko rokov

Za posledných 5 rokov sa podarilo aj z Trenčína odstrániť 118 veľkoplošných reklám. Na území krajského mesta je ich aktuálne 474, pričom 97 z nich je nepovolených a po uplynutí platnosti povolenia. „U nelegálnych reklamných stavieb vždy zisťujeme vlastníka. Pri niektorých sme majiteľov vyzvali na predloženie dokladov a na časť stavieb sme už vydali nariadenie na ich odstránenie. Mestské zastupiteľstvo v roku 2018 schválilo zmeny a doplnky Územného plánu mesta, v ktorých je zadefinovaná a schválená aj regulácia reklamných zariadení na území mesta. Na základe tejto regulácie väčšinu žiadostí o povolenie nových reklamných stavieb a predĺženie doby trvania existujúcich reklamných stavieb zamietame,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová. Mesto postupne vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, ktorým končí doba trvania stavby a stavby nie sú v súlade s aktuálne schváleným územným plánom mesta, na ich odstránenie.

Prievidza odstráni desať reklám

Mestu Prievidza sa aktuálne podarilo získať povolenie na odstránenie desiatich reklamných stavieb vo vlastníctve spoločnosti z Bratislavy. „Každá reklamná stavba bude odstránená v celom rozsahu s použitím mechanizmov postupným rozobratím,“ vysvetlil hovorca mesta Michal Ďureje. V predchádzajúcich dvoch rokoch boli odstránené reklamné stavby postavené na pozemkoch vo vlastníctve mesta tých spoločností, ktoré mali s mestom uzavreté nájomné zmluvy na nájom pozemkov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú. Tým, že nebola doba nájmu predĺžená, vznikla situácia, že reklamné spoločnosti mali umiestnené reklamné stavby na pozemkoch mesta bez právneho titulu k pozemkom. Niektoré spoločnosti reklamy odstránili dobrovoľne. Pri iných rozhodol súd v prospech mesta. Reklamné stavby tak museli z pozemkov odstrániť reklamné spoločnosti na vlastné náklady.

Púchov zaviedol kontrolný systém

Mesto Púchov  zaviedlo systém spôsobu povoľovania reklamných zariadení v rámci mesta, ktoré sú vždy prioritne posúdené v komisii výstavby. „Momentálne sú z celkového počtu 69 kusov riešené tri kusy reklamných zariadení so žiadosťou o dodatočné povolenie. Zariadenia sú povoľované hlavne pri prístupových komunikáciách a vstupoch do mesta. V centre boli vyčlenené lokality pri parkoviskách obchodných domov, aby sa zachoval lokálny charakter a ráz jednotlivých regulačných blokov a lokalít,“ povedala hovorkyňa primátorky mesta Laura Krošláková. Vlani boli v Púchove dohodou zrušené reklamné zariadenia pri zrekonštruovanom objekte základnej umeleckej školy, čím sa otvoril nový pohľad na architektúru objektu. Zároveň bola prijatá dohoda, že v rámci trvalo udržateľného rozvoja ďalšie nové reklamné zariadenia nebudú povoľované. 

Tatiana Michalková

Bilboard býval vynálezom Ameriky

Bilboard –  alebo plagátová stena – sa ako spôsob reklamy stal po prvýkrát populárny v Amerike v roku 1920. U nás sú nelegálne bilboardy celoslovenským problémom, ktorý sa nedarí dlhodobo riešiť. Mnohé takéto stavby si postavili reklamné spoločnosti na prenajatých pozemkoch načierno, teda bez povolení, alebo im uplynula doba nájmu a stavby sa tak stali nelegálnymi. Existujú len dve možnosti, ako sa takýchto čiernych stavieb zbaviť. Prvou je požiadať o dodatočné povolenie, druhou odstrániť nezákonne postavené reklamné plochy. Postup pri odstraňovaní reklamných stavieb, ktoré nie sú povolené, upravuje stavebný zákon. Na odstraňovanie sa teda vzťahujú všeobecné ustanovenia stavebného zákona o odstraňovaní stavieb, ale s niektorými špecifikami, ktoré platia len pre reklamné stavby. Špecifický režim spočíva najmä v tom, že ich so súhlasom stavebného úradu môže odstrániť aj vlastník alebo nájomca pozemku, na ktorom je reklamná stavba postavená bez súhlasu alebo pričinenia vlastníka reklamnej stavby a dokonca na náklady vlastníka reklamnej stavby. 

Pracovníci Technických služieb mesta odstraňovali bilboardy. Autor: Rastislav Harakal
Mesto Dubnica nad Váhom odstráni vyše 50 nelegálnych bilboardov. Autor: Mesto Dubnica nad Váhom

Komentáre

Tipy a podnety