Problémy Handlovej s verejným osvetlením - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Audit verejného osvetlenia na Morovnianskom sídlisku preukázal nutnosť opravy

Problémy Handlovej s verejným osvetlením

HANDLOVÁ – Na Morovnianskom sídlisku bol vykonaný audit verejného osvetlenia, ktorý preukázal, že bude nutné pristúpiť k jeho oprave. O termíne prípadnej opravy bude mesto informovať nakoľko predpokladané náklady na jeho opravu sú vysoké. Informovalo o tom mesto Handlová.

Poruchy verejného osvetlenia na Morovnianskom sídlisku  nesúvisia so šetriacimi opatreniami. Uviedlo mesto Handlová na svojich stránkach. Ako ďalej doplnili, podľa konateľa Mestského bytového podniku s.r.o., Rudolfa Vlka, v tomto prípade nejde o šetriace opatrenia, ale o havarijnú poruchu podzemného vedenia verejného osvetlenia (VO) na Morovnianskom sídlisku. „Ide o pôvodné elektrické vedenie, ktoré je už dávno po životnosti. Poškodenie tohto vedenia je rozsiahle a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Bývalé vedenie mesta o tejto situácii bolo uzrozumené v roku 2013, ešte v čase, kedy situácia nebola až taká vážna. Problém verejného osvetlenia na sídlisku sa mal riešiť z eurofondov, no do dnešného dňa takáto výzva nebola vyhlásená,“ uviedol konateľ Rudolf Vlk. Mesto zároveň ozrejmilo, že súčasné vedenie mesta dalo vypracovať v minulom roku audit verejného osvetlenia na sídlisku, v ktorom je skonštatovaný havarijný stav a okamžitá potreba riešenia tohto problému jeho celkovou rekonštrukciou. Zároveň zadalo vedenie mesta pripraviť cenovú kalkuláciu rekonštrukcie, ktorá bude predložená mestským poslancom na schválenie, nakoľko bude potrebné vyčleniť na rekonštrukciu nemalé finančné prostriedky.

„Na Morovnianskom sídlisku sa nachádzajú tri okruhy verejného osvetlenia, pričom náklady na jeden okruh, ktorý je aktuálne nefunkčný, sú vo výške približne 250 tisíc eur. Následne bude potrebné spustiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa, potom môže byť, zrejme v letných mesiacoch, spustená jeho rekonštrukcia. Mestský bytový podnik Handlová ako správca verejného osvetlenia v celom meste momentálne hľadá vhodné riešenie aspoň na dočasné, alebo čiastočné obnovenie verejného osvetlenia v uvedenej lokalite na Morovnianskom sídlisku, nakoľko tak ako vedenie mesta i správca verejného osvetlenia si uvedomujú akútnu potrebu jeho opravy,“ skonštatovalo mesto Handlová s tým, že v Handlovej bola v roku 2008 zrealizovaná anketa – Osvetlime čierne miesta, kde obyvatelia reagovali na výzvu mesta a navrhovali kde by uvítali novú lampu. „Následne bol v rámci zmluvného vzťahu uzatvoreného dňa 12. 2. 2008 medzi mestom Handlová a súkromnou spoločnosťou zvýšený počet svetelných bodov (lámp) od roku 2008 z počtu 1275 na aktuálnych 2045 lámp verejného osvetlenia po celom území mesta, nie však na Morovnianskom sídlisku. Podľa platnej zmluvy hlavným cieľom spoločnosti bolo vybudovať v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku fungujúcu sieť verejného osvetlenia, resp. zrekonštruovať existujúce, udržiavať ho na požadovanej úrovni z hľadiska technického, spotreby elektrickej energie, ekologických a estetických požiadaviek,“ vysvetľuje mesto a dodáva, že na základe zmluvy s mestom Handlová sa spoločnosť zaviazala uskutočniť investíciu šetriacu energie všetkých zariadení verejného osvetlenia patriacich do vlastníctva mesta a poskytovať pre samosprávu prostredníctvom modernizovaného zariadenia službu – prevádzkovanie verejného osvetlenia. „V rámci investície do siete verejného osvetlenia spoločnosť vykonala prípravu projektu investície verejného osvetlenia, vrátane projektovej dokumentácie, realizáciu investície do siete verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na území mesta a v rámci poskytovania verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje poskytovanie dodávky elektrickej energie do modernizovanej siete na základe zmluvy s príslušným dodávateľom elektrickej energie pre danú oblasť, zabezpečuje prostredníctvom zmluvy s Mestským bytovým podnikom Handlová údržbu verejného osvetlenia v určenom rozahu,“ vysvetľuje mesto a ako ďalej dodáva, prostredníctvom tohto zmluvného vzťahu mesto ročne zaplatí za investíciu do verejného osvetlenie, mimo lokality MC, ktoré nikdy neprešlo rekonštrukciou, v priemere viac ako 250 tisíc eur, pričom prvá platba bola zrealizovaná v auguste 2008. Doposiaľ mesto zaplatilo viac ako 3 mil. eur. 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na väčšine územia nášho mesta prebehla v rokoch 2009 – 2010 a schéma financovania spočíva v investícií spoločnosti, kde sa mesto Handlová stalo akcionárom a následne sa odkupovali a odkupujú akcie. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s ustanoveniami, že minimálna lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je po uplynutí 188 mesiacov (obdobie tzv. zákazu výpovede) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po technickom odovzdaní/prevzatí rekonštrukcie verejného osvetlenia s ročnou výpovednou lehotou. Podľa platných zmluvných podmienok teda lehota zákazu  výpovede uplynie v apríli 2024. Zmluvný vzťah sa skončí uplynutím výpovednej doby k 30. 4. 2025, pokiaľ nepríde k ukončeniu zmluvy dohodou alebo odstúpením,“ uzavrelo vedenie mesta Handlová.

Foto: archív mesto Handlová

Komentáre

Tipy a podnety