Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami. – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami.

D

ň

a 23.Septembra sa zi

š

li na riadnom zasadnut

í

poslanci Mestsk

é

ho Zastupite

ľ

stva. Prim

á

tor mesta po

ú

vodných schvalovacich n

á

vrhoch a procesoch dal hlasova

ť

o programe schôdze,  ktorý poslanci prijali. Rokovanie za

č

alo schva

ľ

ovan

í

m bodu majetkové prevody, predajom zámenov, vypracovanín nových zmlúv a osdúhlasením nájmov . Tento bod priniesol diskusiu, kde poslanci h

ľ

adali spôsob a formu pren

á

jmu resp. predaja.

N

á

sledne poslanci ods

ú

hlasili finančné prostriedky na podnájom športovej haly 159.950,- €

na 15 rokov. iskusia k tomuto bodu bola veden

á

v snahe pomôc

ť

a podporiť rozvoj

halových

š

portov.

Ď

al

ší

bod rokovania, n

á

vrh na výpo

ž

iku nehnute

ľ

nosti vo vlastn

í

ctve mesta Tren

čí

n pre futbalový klub AS Tren

čí

n a.s., predlo

ž

il prim

á

tor mesta. Vysvetlil poslancom detaily zmluvy, ktor

á

ako povedal: „je v princ

í

pe identick

á

so zmluvou o výpo

ž

i

č

ke

š

portovej haly“.

KLIKNI NA VIEOREPORTÁŽ

Ilustravna video

iskusia k tomuto bodu bola na prekvapenie pritomnej verejnosti ve

ľ

mi kr

á

tka, nakoľko len poslanec Babič vyjadril svoj názor, aby sa investované finančné prostriedky do týchto športových, ale aj kultúrnych zariadení mestu nejakou formou vrátili.

Poslanci hlasovanim neschv

á

lili tento bod, čo poslanec Kubečka zdvôvodnil: „je 53 dní pred voľbami a može to schváliť aj nový mestský parlament“

Či neschválenie tejto zmluvy bude mať vplyv na dotáciu a následnú rekonštrukciu futbalov

é

ho

š

tadi

ó

na sme sa opýtali primátora : “ poslanci SMER-u v Trenčíne na čele s pánom Kubečkom novýá štadión nechcú“.

Poslanci

zobrali na vedomie správu

hlavn

ej

kontrol

órky

mesta o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2014.

Mesto Trenčín sa snažilo na základe podnetov občanov prijať úpravu regulácie požívania alkoholu na verejnosti formou VZN, ktoré bolo napadnuté prokurátorom.K situácii, keď prokurátor vyjadril protest primátor povedal: “ prokurátor rozhodol. V meste Trenčín sa bude piť na verejných priestranstvách tak, ako sa pilo aj doteraz“.

Rokovanie pokračovalo interpeláciami. V záverečnom bode rôzne medzi poslancami, ktorí neschválili zmluvu pre futbalový klub AS Tren

čí

n a.s. a primátorom došlo k ostrej výmene názorov. Primátor poveril vedením schôdze poslanca Kubečku a opustil rokovanie Zastupiteľstva, keď ako sa vyjadril: Už nemôžem počúvať tie nezmysly”. Poslanci si miesto podania rúk na svojom poslednom zasadnutí, vymieňali invektívy a osobné urážky. Predsedajúci schôdze rokovanie ukončil.

Komentáre

Tipy a podnety