IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK. – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo v pondelok 26. mája 2014 na svojom IV. zasadnutí vo štvrtom funkčnom období. Otvoril a viedol ho predseda TSK Jaroslav Baška.

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Z TSK poslanci schválili zmenu uznesenia č. 636/2013, týkajúceho sa implementácie strešného projektu „Fond mikroprojektov“ z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Ide o zvýšenie spolufinancovania TSK o 2059 € z dôvodu zvýšenia rozpočtu na správu a administráciu Správcu na slovenskej strane, celková suma výdavkov TSK ako hlavného cezhraničného partnera na správu a administráciu projektu tak bude predstavovať 35 753,60 €, čo je 5 % z celkových oprávnených výdavkov na správu a administráciu projektov.

KLIKNI NA OBRÁZOK A POZRI VIDEOREPORTÁŽ

IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Poslanci ďalej schválili návrh VZN č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium na jazykovej škole a VZN č. 3/2014, ktorým sa mení VZN č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby. TSK poskytne na žiaka cirkevnej ZUŠ, žiaka súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy, určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri určení výšky normatívu pre 1 poslucháča jazykovej školy Trenčiansky samosprávny kraj zavádza dve vekové kategórie (a to: do 25 rokov a nad 25 rokov veku) a nižšie dotácie pre jazykovú školu. Účinnosť VZN bude od 1.9.2014 a jeho vydaním sa predpokladá úspora finančných prostriedkov za obdobie účinnosti tohto VZN oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 vo výške 24 215,67 €. Trenčiansky samosprávny kraj prispieval jazykovej škole najviac v porovnaní s ostatnými Vyššími územnými celkami SR.

Ďalším prijatým VZN č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poslanci len spresnili špecifikáciu zloženia úhrady za poskytované sociálne služby, poplatky sa klientom nezvyšujú.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 401/2005 zo dňa 27.4.2005 bolo schválené zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci Spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli so zameraním na informačné služby, budovanie siete kontaktov, administrovanie iniciatív EÚ, sprostredkovanie pracovných návštev, budovanie pozitívneho obrazu o regióne vo vzťahu k inštitúciám EÚ a ďalšie činnosti. Z dôvodu úsporných opatrení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia poslanci rozhodli o zrušení priameho zastúpenia v kraji. Predpokladaná úspora po ukončení pracovného pomeru zamestnanca a nájomnej zmluvy bude cca 96 200 € ročne.

Po informatívnej správe o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013 zmluvným dopravcom poslanci schválili Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ a zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu záverečného účtu.

Zastupiteľstvo TSK prerokovalo ďalej návrhy na upustenia od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a schválilo upustenie od vymáhania pohľadávok Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom voči dvom dlžníkom v celkovej sume 9474,36 €. Ide o pohľadávky nevymožiteľné i po vykonaní všetkých dostupných zákonných právnych úkonov.

Po schválení návrhu Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2014 rokovanie Zastupiteľstva TSK ukončili poslanci interpeláciami.

Komentáre

Tipy a podnety